GRUPI YNE


Grupi yne perbehet nga profesionist te kualifikuar ne fushen e mbrojtjes e te sigurise se objekteve. Policia jone ka njerez te kualifikuar me diploma dhe certifikata te nivelit bashkekohore. Eksperienca dhe ekspertiza e tyre perfshin Ruajtien dhe sigurimin e objekteve si: Shtepi banimi, Biznese te vogla dhe te mesme. Biznese te medha, fabrika, magazina si dhe objekte te rendesise te vecante si banka, institucione shteterore, arkivat etj. Ata jane eksperte ne perdorimin e Sistemeve te sigurise te larte duke perdorur teknologjiine e koheve te fundit qe ofron informacion te plote dhe i arkivuar si dhe kosto me te ulet financiarisht.


SH.R.S.F. �POLSAIZ�

Shoqeria e Ruajtjes dhe Sigurise Fizike �POLSAIZ� administrohet nga Z. Sokol SHEHU dhe drejtues teknik Z. Kamber NEXHA. Shoqeria eshte e paisur me license te kategorise (A+B) nr 220 nga Drejtoria e Pergjitheshme e Policise Shtetit per ruajtjen e sigurimin fizik te objekteve dhe shtetasve shqipetar e te huaj ne te gjithe teritorin e Republikes se Shqiperise.
Shoqeria �POLSAIZ� eshte e pajisur gjithashtu me license per radiokomunikacionin e radioalarmit nga Enti Rregullator I Telekomunikacionit. Ka salle operative per marrjen e te gjitha sinjaleve te radioalarmit,sinjaleve me te gjitha llojet e sensoreve e te kamerave, grupe te gatshem e mjetet e nevojshme per tju pergjigjur rasteve te emergjencave ne cdo kohe.

   Stafi drejtues I SHRSF �POLSAIZ� eshte e perbere nga:
   Drejtues Teknik Z. Kamber Nexha I cili ka kryer arsimin e larte ushtarak ne vitin 1983, ka kryer detyra te ndryshme ne ushtri deri ne vitin 1996, ka perfituar graden e kapitanit te pare. Aktualishte kryen detyren e drejtuesit teknik ne SHRSF �POLSAIZ�, zoteron gjuhen angleze dhe eshte njohes I te gjitha programeve te kompjuterit.
   Pergjegjes I salles operative Z. Sabri Muco ka kryer shkollen e Larte te Policise ne vitin 1977 dhe fakultetin Juridik pa shkeputje nga puna ne vitin 1982. Ka te mbrojtur gjuhen angleze, eshte njohes I te gjitha programeve te kompjuterit. Ka sherbyer ne policine kriminale nga viti 1977 deri ne vitin 1992., Nga viti 1992 deri ne vitin 2006 ka qene me detyren e pergjegjesit te ruajtjes se objekteve ne ALBPETROL SHA.
   Pergjegjes I sherbimit Z. Zabit Kumanaku ka kryer shkollen e larte ushtarake ne vitin 1975, ka kryer detyra te ndryshme ne ushtri deri ne vitin 1995, aktualisht pergjegjes sherbimi ne shoqerine �POLSAIZ�
Shoqeria �POLSAIZ� ka te punesuar :
  Me detyren e pergjegjesit te nderlidhjes Z. Frederik Rrapaj me arsim te larte ushtarak, dega radiollokacion.
  Ekonomist Z. Gjergji Dule me arsim te larte ekonomik.

  Shoqeria e Ruajtjes e sigurise Fizike �POLSAIZ� ka ushtruar e ushtron aktivitetin ne rrethin e Fierit. Lushnjes e Mallakastres. Aktualishte ka ne ruajtje: Deget e Tatim Taksave Fier, Ballsh e Lushnje, Degen e Doganes Fier, Drejtorin e Kujdesit Shendetesor Paresor Fier. Filialin e postave Fier, Degen e Bankes te Bashkuar Shqipetare Fier, Shkollen Jo Publike �NUMANI� e nje sere objektesh te tjera private. Ne keto vite pune Shoqeria �POLSAIZ� eshte karakterizuar nga pergjegjeshmeria ne kryerjen é detyrave, korrektesi ne zbatimin é ligjeve dhe perkushtim é ndjenje te larte é pergjegjesis se stafit dhe punonjesve te sherbimit.Shoqeria jone ka arritje positive ne kryerjen é detyrave. Eshte per tu theksuar se si rezultat I perkushtimit é pergjegjshmerise ne objektet ne ruajtje nuk ka pasur asnje rast vjedhje apo demtime, jane shlyer te gjitha detyrimet kontraktuale sipas detyrimeve reciproke.

Per SH.R.S.F. �POLSAIZ�
Administratori
Sokol SHEHU

ADRESA: Lagj.Apolonia, Rr.Brigada ll Sulmuse, FIER Cel. 0692097958 & 0692832070
E-mail polsaiz2000@yahoo.com


 

 

Copyright © 2009 Policia Private "POLSAIZ"   All rights reserved.

POLICIA PRIVATE "POLSAIZ"